Apel për ndihmë nga një vajzë 19 vjeçare

Mjekët gjermanë garantojnë shërimin tim.
Më ndihmoni të rikthehem përsëri në këmbë!

Quhem Mersije Ilijazi,e lindur më 8 janar 1991,në fshtin Brodec ,kurse tani me banim të përhershëm në Rr.A.Jovanovski- Zhurçin nr 7,në Çarshinë e Epërme të Tetovës.
Edhe unë kame ecur normalisht dhe kam shijuar fëmijërinë time deri në moshën 6 vjeçare,kur papritmas,si pasojë e një temperature të lartë më paralizohet këmba dhe pata edhe pasoja të tjera! Familja ka bërë përpjekje të më rikthej në normalitet.Jam operuar një herë në Tetovë dhe dy herë në Shkup,por pa sukses.Në shtator të këtij viti(2011) pata fatin të shkoj në Hamburg të Gjermanisë për vizitë te familjarë të mi dhe nëpërmjet mjekut të tyre amë ramë në kontakt me Schön Klinik (www.schoen-klinik.de)
Pas kontrollit mjekësor dhe analizave rezultoi se mjekët e kësaj klinike janë në gjendje dhe garantojnë shërimin tim.Në fillim të procedurës së shërimit duhet të deponojmë 3100 euro,kurse më tej çmimi i krejt tretmanit tim mjekësor në ketë klinikë mund të shkoj deri në 17 mijë euro.
Shpresoj në ndihmën Tuaj.Unë jam në Hamburg dhe në pritje të mrkullisë,të rikthehem në vendlindje përsëri në këmbë!
Xhirollogaria është hapur në emër të babait tim:


Pro Credit Bank
Name of the Beneficiary:_Rustem Ilijazi
Beneficiary address : Ul. A.Jovanovski – Zhurchin Br.7 Tetovo Macedonia
IBAN: /MK07 (account no in PCB )
380200062906346 USD
380200062905182 MKD
380200062903242 EUR
380200062902466 CHF
380200062901690 AUD
380200062904503 GBP
Bank of beneficiary : ProCredit Bank, Macedonia
SWIFT :PRBUMK22XXX


Kurse nr për kontakt është +389 70 519 601

P.S.

Këtë apel për ndihmë e shoqërojnë edhe  dokumentat e Klinikës,në gjermanisht dhe të përkthyera edhe në shqip dhe maqedonisht

SCHÖN
KLINIK
Hamburg Eilbek
Klinika Shën (Schön Klinik)
Hamburg Eilbeg
Dehnhaide 120
22081 Hamburg
Tel.   + 49 40 2092 – 0
Fax   + 49 40 2092 – 0
KlinikHamburg@schoen-kliniken.de
www.schoen-klinik.de
E certifikuar sipas DIN EN ISO 9001
Schön Klinik Hamburg Eilbek – Dehnhaide 120 – 22081 Hamburg
me E-mail deri te:
rabil@hotmail.com
Shumë i nderuar zotëri Rabil,
Me këtë ua dërgojmë shpenzimet e kalkuluara për mjekimin e planifikuar stacionar për pacienten Mersije Ilijazi në Klinikën Shën Hamburg-Eilbek
DRG:
I20D – intervenime në këmbë (pjesa prej kyçit e poshtë) pa intervenime komplekse
Kohëzgjatja e parashikuar:
6 ditë
Çmimi:
3100,00 euro
Dëshirojmë t’ua tërheqim vërejtjen se shpenzimet e mjekimit (tretmanin) në varësi nga rrjedha e sëmundjes dukshëm mund të ndryshojnë. Përzgjedhja e kryemjekut për mjekë të veçantë (individual) nuk mund të kufizohet. Para pranimit duhet të bëni një pagesë paraprake (paradhënie, kapar/avans) në lartësi prej 3100,00 euro.
Ju lutemi që shumën përkatëse ta dërgoni (paguani) në numrin vijues të kontos, duke i cekur të dhënat e pacientit (pacientes) (emri, mbiemri) dhe fjalësinjalin (shënimin): Paradhënie stacionar:
Deutsche Bank, BLZ : 700 700 10, KontoNr.: 8 38 43 31
Gjatë pagesë jashtë shtetit, Ju lutemi të përdorni IBAN dhe BIC.
Për ndonjë pyetje, me gjithë qejf Ju qëndroj në dispozicion.
Me nderime
Reinhard Gregersen
Drejtoria për përllogaritje për pacientët
Schön Klinik Hamburg Eilbek
Dehnhaide 120
22081 Hamburg
KlinikHamburg@schoen-kliniken.de
www.schoen-klinik.de
SCHÖN
KLINIK
Hamburg Eilbek
Klinika Shën (Schön Klinik)
Hamburg Eilbek
Dehnhaide 120
22081 Hamburg
Tel   + 49 40 2092 – 0
Faks + 49 40 2092 – 3015
KlinikHamburg@schoen-kliniken.de
www.schoen-klinik.de
E certifikuar sipas DIN EN ISO 9001
Schön Klinik Hamburg Eilbek – Dehnhaide 120 – 22081 Hamburg
Zonja
Mersije Iljazi
91220 Brodec / Tetovë
Maqedoni
Orthozentrum Hamburg
(Qendra Ortopedike Hamburg)
Klinika për Ortopedi të përgjithshme
Prof. Dr. med. Ekkehard Hille
ehille@schoen-kliniken.de
Sekretariati:
Tel    + 49 40 2092-2092
Faks + 49 40 2092-1331
Klinikë 24-orëshe për rastet urgjente
Tel.   + 49 40 2092-1717
Raport mjekësor (ambulance)
Prezantim 06.10.2011
ILIJAZI, Mersije, e lindur më 08.01.1991
…. 91220 Brodec / Tetovë
Hamburg,
6 tetor 2011
Shumë e nderuara zonja kolege, shumë i nderuar zotëri koleg,
Në vazhdim Ju informojmë për pacienten tonë të lartpërmendur dhe të përbashkët, e cila është paraqitur në ambulancën tonë:
Diagnoza:
Deformim i rëndë i këmbës së përparme (pjesa prej kyçit e poshtë) me Hallux valgus/Hallux interphalangeus si dhe Flexion contracture me (Sub-) Luxation të rendit 3-5 MTP majtas
Terapia:
B, U, Rö (rëntgen)
Anamneza:
Që nga fëmijëria ekziston një e metë (malposition, pozicion jo i drejtë/i gabueshëm) majtas e këmbës (pjesa prej kyçit e poshtë). Gjendja pas 2 operacioneve paraprake në moshën e fëmijërisë. Me kalimin e kohës e meta (pozicioni jo i drejtë) është shtuar sidomos te gishtat e këmbës me shtypje gjatë prekjes si dhe me probleme për gjetjen/sigurimin e këpucëve.
Përfundimet e analizave mjekësore:
Valgus fleksibël i pjesës së prapme të këmbës me komponente të abduksionit (abductio) të pjesës së përparme të këmbës, HV e theksuar si dhe pozicion Hallux interphalangeus me dhembje të theksuar artrogjene (arthrogen) në GGG-jo krejtësisht të redresuara. Gishti i 2-të i këmbës me pozicion jo të drejtë ekstensional (Extensions) të lehtë dhe fleksibël. Gishti i 3-të i këmbës gjithashtu me pozicion jo të drejtë fleksional (Flexion, lakim) të theksuar dhe kontraktor (contract, i shkurtuar), kështu që në pozitën e qëndrimit në këmbë rezulton një rëndim në Endphalanx dorsal, Gishti i 4-të i këmbës me deformitet të llojit të ngjashëm, por diç më diskret, DMS intakt orientues.
Rö (rëntgen) i këmbës në pozicion qëndrimi në këmbë në 2E: HV/Hallux interphalangues, pozicion jo i drejtë fleskional (i lakuar) i gishtave 3-5 të këmbës me (Sub-) Luxation MTP të kyçit.
Propozim për tretman/mjekim:
Përfundimet e analizave mjekësore dhe mundësitë operative janë diskutuar. Ne propozojmë:
1. GGG-Arthrodese korrigjuese + Akin 1. rreze
2. PIP-Resection arthrodesis 3+5 eventualisht me shkurtim-Osteotemie sipas Weil (leptospiral jaundice),
eventualisht reseksion i kokëzës MT.
3. PIP Arthrodese 4
Procedura si dhe mjekimi plotësues janë diskutuar. Pasi që pacientja paguan vetë, në vazhdim do të nxjerret (jepet) një parallogaritje e shpenzimeve.
Për pyetje plotësuese, me gjithë qejf Ju qëndrojmë në dispozicion.
Me nderime
(nënshkrimi)
(nënshkrimi)
Prof. Dr. med. E. Hille
Kryemjek
Dr. F. Westphal
Mjeks specialist për ortopedi dhe kirurgji urgjente (fatkeqësi etj.)
FAQE 02/02
SCHÖN KLINIK HAMBURG EILBEK
Ilijazi Mersije * 08.01.1991, W
Rasti Nr.: 131752008
SCHÖN
KLINIK
Hamburg Eilbek
Клиника Шоен (Schön Klinik)
Хамбург Еилбек
Dehnhaide 120
22081 Хамбург
Тел   + 49 40 2092 – 0
Факс + 49 40 2092 – 0
KlinikHamburg@schoen-kliniken.de
www.schoen-klinik.de
Со цертификат според DIN EN ISO 9001
Schön Klinik Hamburg Eilbek – Dehnhaide 120 – 22081 Hamburg
со E-mail до:
rabil@hotmail.com
Многу почитуван господин Рабил,
Со ова Ви ги испраќам калкулираните (пресметаните) трошоци за планираното стационарно лекување (третман) за пациентката Мерсије Иљијази во Клиниката Шоен Хамбург-Еилбек.
DRG:
I20D – Зафати во ногата (стапало) без комплексни зафати (интервенции)
Предвидливо времетраење:
6 денови
Цена:
3100,00 евра
Сакаме да Ви обврнеме вниманието дека трошоците за третманот во зависност од текот на болеста можат битно да се менуваат. Изборот на главниот лекар не може да се ограничува на во посебни лекари. Пред приемот треба да уплати еден капар (аванс) во висина од 3100,00 евра.
Ве молиме соодветниот изноз да го дозначувате на следен број на конто, наведувајќи ги податоците (име и презиме) на пациентот и лозинката: Капар/аванс стационарно:
Deutsche Bank, банк-бр. : 700 700 10, контобр.: 8 38 43 31
При дозначување од странство, Ве молиме да употребите IBAN и BIC.
За прашања со задоволство Ви стојам на располагање
Со пријателски поздрави
Реинхард Грегерсен (Reinhard Gregersen)
Управа за пресметување за пациентите
Schön Klinik Hamburg Eilbek
Dehnhaide 120
22081 Хамбург
Tel.   + 49 40 2092 – 0
Fax   + 49 40 2092 – 0
http://www.schoen-klinik.de
mailto: rgregersen@schoen-kliniken.de
SCHÖN
KLINIK
Hamburg Eilbek
Клиника Шоен (Schön Klinik)
Хамбург Еилбек
Dehnhaide 120
22081 Хамбург
Тел   + 49 40 2092 – 0
Факс + 49 40 2092 – 3015
KlinikHamburg@schoen-kliniken.de
www.schoen-klinik.de
Со цертификат според DIN EN ISO 9001
Schön Klinik Hamburg Eilbek – Dehnhaide 120 – 22081 Hamburg
Госпоѓа
Мерсије Иљијази
91220 Бродец / Тетово
Македонија
Orthozentrum Hamburg
(Ортопедски Центар Хамбург)
Клиника за општа ортопедија
Prof. Dr. med. Ekkehard Hille
ehille@schoen-kliniken.de
Секретаријатj
Тел   + 49 40 2092-2092
Факс + 49 40 2092-1331
24-часовна клиника за итни случаеви
Тел.   + 49 40 2092-1717
Амбулантски извештај
Презентирање на 06.10.2011
ИЉИЈАЗИ, Мерсије, род. 08.01.1991
…. 91220 Бродец / Тетово
Хамбург,
6 октомври 2011
Многу почитувано колешке, многу почитуван колега,
Ве известуваме за горенаведената заедничка пациентка, која се јавила во нашата амбуланта.
Дијагноза:
Тешка деформација на предното стопало со Hallux valgus/Hallux interphalangeus како и Flexion contracture со (Sub-) Luxation на MTP ред 3-5 лево
Терапија:
B, U, Rö
Анамнеза:
Од детство постои една мана (malposition, погрешна позиција) на стопалото лево. Состојбата по 2 претходни операции во детските години (доба). Во текот на времето има зголемување на маната, особено на ножните прсти со болки при палпација како и проблем за обезбедување на чевли.
Наоди:
Флексибилен валгус на задниот/грбниот дел на стапалото со компоненти на абдукција (abductio) на предното стапало, изразено HV како Hallux interphalangeus позиција со изразита атрогена (arthrogen) болка во GGG нецелосно редресирано. 2. прст на ногата со лесна флексибилна екстензиона (extension) мана. 3 како и ножен прст со изразен, контрактен (contract) флексиона мана така што стоечки резултира едно оптеретување во дорсалниот Endphalanx, 4. прст на ногата со слична форма на деформација, но малку по дискретна, DMS ориентувачки intakt.
Rö (рентген) на стопалото стоечки во 2Е: HV/Hallux interphalangues, флексиона мана 3-5 ножни прсти со (Sub-) Luxation MTP зглоб.
Предлог за лекување:
Наодите и оперативните можности биле дискутирани. Ние препорачуваме:
1. поправна (коригирана) GGG-Arthrodese + Akin 1. зрак
2. PIP-Resection arthrodesis 3+5 евентуално со скратување-Osteotemie според Weil (leptospiral jaundice), евентуално ресекција на MT-главица.
3. PIP Arthrodese 4
Постапката како и додатното лекување биле дискутирани. Бидејќи пациентката плаќа сама, ќе се издава една претходна пресметка за трошоците.
За повратни прашања со задоволство Ви стојам на располагање.
Со пријателски поздрави
(своерачен потпис)
(своерачен потпис)
Prof. Dr. med. E. Hille
Главен лекар
Dr. F. Westphal
Спец. за ортопедија и хирургија за несреќни случаеви
СТРАНА 02/02
SCHÖN KLINIK HAMBURG EILBEK
Иљијази Мерсије * 08.01.1991, W
Случај бр.: 131752008

Nga faqa ne facebook: Te behemi 50.000 veta kunder regjistrimit te fese & kombesise.Loje e Grekut —> “Shperndaje”

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close